เรียนต่อต่างประเทศ
University of Queensland


University of Queensland (UQ)
  เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาล ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1909 มีนักศึกษาประมาณ 40,000 คน ซึ่งเป็นนักศึกษานานาชาติจำนวน 6,500 คนและมหาวิทยาลัยยังเป็นสมาชิกของกลุ่ม G8 (Group of Eight) ด้วย โดยมีวิทยาเขต 3 แห่ง ได้แก่ วิทยาเขตเซนต์ลูเซีย, วิทยาเขตแกตตันซึ่งมีชื่อเสียงด้านงานวิจัยและหลักสูตรวิชาการสาขาเกษตรกรรมรวมถึงวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และอีกแห่งหนึ่งที่อิบสวิช ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยมีที่พักสำหรับนักศึกษาภายในวิทยาเขตด้วย ยกเว้นที่วิทยาเขตอิบสวิช

University of Queensland (UQ)  ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพของการเรียนการสอนและงานวิจัย โดยคณาจารย์
ได้รับรางวัลระดับสูงมากกว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยกว่า 88 รางวัลตั้งแต่เริ่มมีระบบการให้รางวัล
ระดับชาติในปี 1997 รวมไปถึงหลักสูตรที่มีมากกว่า 380 หลักสูตร

UQ จึงติดลำดับที่ 46 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (QS World University Rankings 2015/2016)

อันดับที่ 4 ของประเทศออสเตรเลีย (The Times Higher Education World University Ranking 2015/2016)

เป็นหนึ่งในสมาชิก Group of Eight, สมาชิก Universitas 21 และ สมาชิกในกลุ่ม 
Universities Australia

นักศึกษาที่จบจาก UQ ได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงกว่ามาตรฐาน (ข้อมูลจาก Graduate Council of Australia) โดย QS ยกให้ 
University of Queensland เป็นมหาวิทยาลัยในอันดับที่ 51 ของมหาวิทยาลัยทั่วโลกในมุมมองของนายจ้างในการคัดเลือกบัณฑิต
เข้าทำงานในปี 2012

สาขาวิชาของ UQ ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับโลก โดย 2013 QS World University Ranking หลายสาขา อาทิ Agriculture
& Forestry (อันดับที่ 7), Psychology และ Environmental Sciences (อันดับที่ 9), Education (อันดับที่ 10), Chemical Engineering (อันดับที่ 12) และ English Language & Literature (อันดับที่ 25) เป็นต้น