เรียนต่อต่างประเทศ
Victoria University

Victoria University
 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ตั้งอยู่ที่เมือง Melbourne ในรัฐ Victoria มหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยความหลากหลายในความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ Victoria University มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านการเรียนการสอนและผลงานการวิจัยที่ยอดเยี่ยม มีการเรียนควบทั้งด้านวิชาการและการเสริมสร้างทักษะเชิงปฏิบัติจริงเพื่อเพิ่มพูนโอกาสในอาชีพการงาน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาทั้งหมด 51,000 คน และมีนักเรียนต่างชาติ 14,000 คน มหาวิทยาลัย Victoria University มี 10 วิทยาเขต ซึ่งมี 3 วิทยาเขตตั้งอยู่รอบใจกลางเมือง Melbourne ได้แก่ City Flinders Campus, City King Campus และ City Queen Campus อีก 6 วิทยาเขตตั้งอยู่ด้านตะวันตกของเมืองซึ่งสามารถเดินทางไปมาทุกวิทยาเขตได้อย่างสะดวกโดยรถโดยสารสาธารณะ นอกจากนั้นวิทยาเขตต่างๆของ Victoria University มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย