เรียนต่อต่างประเทศ
Work and Travel


โครงการ Summer Work & Travel USA นี้ เกิดขึ้นในประเทศไทยมากว่า 15 ปีแล้ว เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษาโครงการหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมชาวอเมริกันผ่านการทำงานในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนของนักศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตามกฏหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้อนุญาตให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายในสาขาต่างๆ (ยกเว้นบางสาขา) ได้เป็นระยะเวลา 2-4 เดือน และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาภายหลังจบโครงการได้อีกประมาณ 1 เดือน
 

วัตถุประสงค์ของโครงการคือ

• เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบชาวอเมริกัน
• เสริมสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา และเปิดโอกาสให้มีการทำงานระยะสั้นในช่วงปิดภาคเรียน
• เพื่อให้มีรายได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างที่พำนักและท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา
• ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษาได้มีประสบการณ์การทำงานจริง และเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่
• สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต และเพิ่มพูนความรู้นอกเหนือจากการเรียนในมหาวิทยาลัย
• ฝึกทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคมกับผู้อื่น และการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
• เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง และเรียนรู้การแก้ปัญหาต่างๆ
• ส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน
• เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงทั้งในระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน

ถึงแม้ว่าจะมีผู้ที่ได้รับรายได้มากมายจากการเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ทางโครงการมิได้มีวัตถุประสงค์ในการไปหารายได้ หรือเพื่อสร้างผลกำไรเป็นตัวเงินเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม โครงการดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมโครงการควรจะเข้าใจว่ารายได้ที่เกิดขึ้นมี วัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างการพำนักอยู่ในประเทศสหรัฐ อเมริกา ส่วนเงินที่เหลือจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นเท่านั้น


คุณสมบัติของผู้สมัคร มีดังนี้

1. อายุระหว่าง 18 – 28 ปี, มีสถานภาพโสด
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี/โท ชั้นปีใดก็ได้
3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดีพอใช้ และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
4. มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการและเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ Work and Travel เป็นอย่างดี
5. มีความอดทน ขยัน และความประพฤติดี
6. มีสุขภาพแข็งแรงดี

สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่ RSU Study Abroad