เรียนต่อต่างประเทศ
BACIET

BACIET (British Academic Centre International English Test), การทดสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของต่างประเทศ โดยทดสอบ 4 ทักษะ  (ฟัง- พูด- อ่าน- เขียน)  ซึ่งผู้สมัครสามารถนำผลการทดสอบยื่นสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการกับ RSU Study Abroad Center โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 3,210  บาท โดย BACIET เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  ที่มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือยอมรับเทียบเท่ากับ IELTS 



ตารางสอบ BACIET ปี 2021 

Test Date  Registration
Deadline
Location               

15 December 2020
 

4 December 2020
 

8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
 

Application closed
 
12 January 2021 5 January 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
9 February 2021 29 January 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
2 March 2021 19 February 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
23 March 2021 12 March 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
20 April 2021 9 April 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
5 May 2021 23 April 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
18 May 2021 7 May 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
8 June 2021 1 June 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
15 June 2021 8 June 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
13 July 2021 2 July 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
3 August 2021 23 July 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
24 August 2021 13 August 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
7 September 2021 27 August 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
21 September 2021 10 September 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
12 October 2021 1 October 2021 8th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
Application closed
 
2 November 2021 22 October 2021 15th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
23 November 2021 12 November 2021 15th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)
14 December 2021 3 December 2021 15th Floor, RSU Tower (Sukhumvit)



 



วิธีการสมัครสอบ BACIET


  1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์       หรือกรอกใบสมัครสอบจากไฟล์ใบสมัคร PDF ที่แนบมาให้   
           หรือ มาสมัครสอบด้วยตนเองที่ RSU Study Abroad Center :  ชั้น 15 อาคาร RSU Tower, เลขที่ 571 ซอยสุขุมวิท 31, ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110

       2. โอนเงินค่าสอบ จำนวนเงิน 3,210 บาท
       
     เข้าบัญชีดังต่อไปนี้ :   
               ธนาคาร:       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
               - ชื่อบัญชี:        บริษัท บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์ จำกัด
               - เลขที่บัญชี:    274-213338-1


      3. เอกสารประกอบการสมัครสอบ
          - ใบสมัครสอบที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว 
          - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport
          - หลักฐานการโอนเงินค่าสอบจำนวนเงิน 3,210 บาท

      4. แนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครสอบพร้อมการสมัครสอบออนไลน์ หรือ สแกนเอกสารส่งเข้าที่อีเมล : info@rsustudyabroad.com

      5. สถานที่สอบ : RSU Study Abroad Center : ชั้น 15 อาคาร RSU Tower, เลขที่ 571 ปากซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี), 571 ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110

      6. ผู้สมัครจะได้รับแจ้งเวลาและสถานที่สอบอย่างละเอียดทางอีเมลหลังจากส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

      7. ผลสอบจะแจ้งทางอีเมลของผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบ


    *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER: 061-157-8955, 098-285-6114, 088-022-2701
          Email: info@rsustudyabroad.com
          Official Line: @rsustudyabroad
          Facebook: RSU Study Abroad

          
เพิ่มเพื่อน
  


- หมายเหตุ -
  1. เวลาลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 11:30 - 11:50 น. และเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
  2. ถ้าผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบหลังเวลา 11:50 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
  3. ในวันสอบ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ตัวจริงที่ใช้ในการลงทะเบียนสอบมาด้วย
  4. การขอยกเลิก หรือ เลื่อนวันสอบ : ผู้สมัครสอบสามารถขอยกเลิก หรือ เลื่อนวันสอบได้หากดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันสอบ 5 สัปดาห์ (ถ้าแจ้งน้อยกว่า 5 สัปดาห์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี)  โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอยกเลิก 750 บาท ผู้สมัครสอบจะได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนเต็มจำนวนหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกแล้ว ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร (ผู้สมัครสอบต้องกรอกแบบฟอร์มการขอยกเลิกกับทางสำนักงาน)
  5. ผลสอบจะแจ้งทางอีเมลของผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบ

- สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนในหลักสูตรปริญญาโท Joint Programs -
  1. นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีในภาคอินเตอร์ จบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษสำหรับบางมหาวิทยาลัย (กรุณาเช็คข้อมูลกับเจ้าหน้าที่)
  2. ระดับคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือก 
  3. ถ้าสอบได้คะแนน Overall 5.5 คะแนน โดยแต่ละ Skill ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน สามารถนำผลสอบมายื่นเข้าเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมเรียนปริญญาโท Pre-sessional English Course ซึ่งหลักสูตรจะเปิดก่อนเริ่มเรียน / หรือเปิดเรียนพร้อมกับหลักสูตรปริญญาโท Joint Programs ได้ (ระยะเวลาเรียน 100 ชม. ค่าเรียน 55,000 บาท นักศึกษาขั้นต่ำ 6 คน)
 

 

TEST DAY SCHEDULE





 
 

BACIET TEST CONTEST

 

 

Listening

The Listening Test is approximately 30 minutes in length with a further 10 minutes for students to transfer their answers to the Answer Sheet. There are five sections (50 questions). Each section is heard once and a wide variety of voices and accents are used.




 

  

Reading

The reading test takes 60 minutes and no additional times are given for the transfer of answers to the answer paper. The reading test is divided into five parts(50 questions). A variety of question forms are used, including multiple choice, true/false, matching information, labeling a diagram, sentence completion, flowchart completion and grammatical or lexical selection.



 

Writing

The writing test takes 60 minutes and the candidate is set two tasks, requiring a minimum of 150 words for task one and 250 words for task two.

Task 1 – the candidates are presented with a table, chart, diagram or graph and asked to describe, summarize or interpret the information in their own words.

Task 2 – the candidates are asked to write an essay in response to a point view, argument or problem.





 

Speaking

The speaking test is a three phase face to face oral interview with an examiner and lasts between 10 to 12 minutes.

Phase 1 – the candidate will be required to confirm their identity and provide an introduction. The candidate is then asked four or five questions about a relevant topic, such as interests, studies, culture, family or home.

Phase 2 – the examiner will present the candidate with a card containing a specific topic with prompts to develop it into a short talk. The candidate is given 1 minute to prepare and then talks for between 1 to minutes on the topic, followed up by a number of additional questions by the examiner.

Phase 3 – the candidate will be asked further questions based on the previous topic



***  BACIET band score will be from 0 - 7 for each test section.