เรียนต่อต่างประเทศ
BACIET

BACIET (British Academic Center International English Test), การทดสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของต่างประเทศ โดยทดสอบ 4 ทักษะ  (ฟัง- พูด- อ่าน- เขียน)  ซึ่งผู้สมัครสามารถนำผลการทดสอบยื่นสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการกับหลักสูตร Joint Master Programmes โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 3,750 บาท โดย BACIET เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  ที่มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือยอมรับเทียบเท่ากับ IELTS ตารางสอบ BACIET ปี 2024

Test Date  Registration
Deadline
Location               
9 January 2024 4 January 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
Application Closed
 
23 January 2024 12 January 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31) Application Closed
6 February 2024 26 January 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31) Application Closed
20 February 2024 9 February 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31) Application Closed
5 March 2024 23 February 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31) Application Closed
26 March 2024 15 March 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31) Application Closed
23 April 2024 11 April 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31) Application Closed
7 May 2024 26 April 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31) Application Closed
21 May 2024 10 May 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

 
11 June2024 31 May 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

 
2 July 2024 21 June 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

 
23 July 2024 12 July 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

 
6 August 2024 26 July 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

 
20 August 2024 9 August 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

 
3 September 2024 23 August 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

 
17 September 2024 6 September 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

 
15 October 2024 4 October 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

 
5 November 2024 25 October 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

 
19 November 2024 8 November 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

 
17 December 2024 6 December 2024 15th Floor, British Academic Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)

  วิธีการสมัครสอบ BACIET


  1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์       

       2. โอนเงินค่าสอบ จำนวนเงิน 3,750 บาท
            เข้าบัญชีดังต่อไปนี้ :   
               - ธนาคาร:       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
               - ชื่อบัญชี:        บริษัท บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์ จำกัด
               - เลขที่บัญชี:    274-213338-1


      3. เอกสารประกอบการสมัครสอบ
          - กรอกใบสมัครสอบออนไลน์ (Online Application)
          - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport (Upload เอกสารพร้อมการสมัครสอบ Online)
          - หลักฐานการโอนเงินค่าสอบจำนวนเงิน 3,750 บาท (Upload เอกสารพร้อมการสมัครสอบ Online)      4. สถานที่สอบ : British Academic Center : ชั้น 15 อาคาร RSU Tower, เลขที่ 571 ปากซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี), 571 ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110

      5. ผู้สมัครจะได้รับแจ้งเวลาและสถานที่สอบอย่างละเอียดทางอีเมลหลังจากส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

      6. ผลสอบจะแจ้งทางอีเมลของผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบ    *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER: 098-285-6114, 088-022-2701
          Email: info@rsustudyabroad.com
          Official Line Account: @rsustudyabroad
          Facebook: RSU Study Abroad


          
เพิ่มเพื่อน
  


- หมายเหตุ -
  1. เวลาลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 11:30 - 11:50 น. และเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
  2. ถ้าผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบหลังเวลา 11:50 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
  3. ในวันสอบ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ตัวจริงที่ใช้ในการลงทะเบียนสอบมาด้วย
  4. การขอยกเลิก หรือ เลื่อนวันสอบ : ผู้สมัครสอบสามารถขอยกเลิก หรือ เลื่อนวันสอบได้หากดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันสอบ 5 สัปดาห์ (ถ้าแจ้งน้อยกว่า 5 สัปดาห์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี)  โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอยกเลิก 750 บาท ผู้สมัครสอบจะได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนเต็มจำนวนหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกแล้ว ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร (ผู้สมัครสอบต้องกรอกแบบฟอร์มการขอยกเลิกกับทางสำนักงาน)
  5. ผลสอบจะแจ้งทางอีเมลของผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบ

- สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนในหลักสูตรปริญญาโท Joint Programs -
  1. นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีในภาคอินเตอร์ จบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษสำหรับบางมหาวิทยาลัย (กรุณาเช็คข้อมูลกับเจ้าหน้าที่)
  2. ระดับคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือก 
  3. ถ้าสอบได้คะแนน Overall 5.5 คะแนน โดยแต่ละ Skill ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน สามารถนำผลสอบมายื่นเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Joint Pre-sessional English Programme ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Academic English สำหรับเตรียมเรียนปริญญาโท รายละเอียดหลักสูตร Joint Pre-sessional English Programme  ซึ่งหลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนก่อนเปิดเทอม Joint Master Programmes / หรือเริ่มเรียนเรียนพร้อมเปิดเทอม Joint Master Programmes  (ระยะเวลาเรียน 60 - 100 ชม. ค่าเรียน 69,500 บาท เรียนเป็นกลุ่ม)
 

 

TEST DAY SCHEDULE

 
 

BACIET TEST CONTEST

 

 

Listening

The Listening Test is approximately 30 minutes in length with a further 10 minutes for students to transfer their answers to the Answer Sheet. There are five sections (50 questions). Each section is heard once and a wide variety of voices and accents are used.
 

  

Reading

The reading test takes 60 minutes and no additional times are given for the transfer of answers to the answer paper. The reading test is divided into five parts(50 questions). A variety of question forms are used, including multiple choice, true/false, matching information, labeling a diagram, sentence completion, flowchart completion and grammatical or lexical selection. 

Writing

The writing test takes 60 minutes and the candidate is set two tasks, requiring a minimum of 150 words for task one and 250 words for task two.

Task 1 – the candidates are presented with a table, chart, diagram or graph and asked to describe, summarize or interpret the information in their own words.

Task 2 – the candidates are asked to write an essay in response to a point view, argument or problem.

 

Speaking

The speaking test is a three phase face to face oral interview with an examiner and lasts between 10 to 12 minutes.

Phase 1 – the candidate will be required to confirm their identity and provide an introduction. The candidate is then asked four or five questions about a relevant topic, such as interests, studies, culture, family or home.

Phase 2 – the examiner will present the candidate with a card containing a specific topic with prompts to develop it into a short talk. The candidate is given 1 minute to prepare and then talks for between 1 to minutes on the topic, followed up by a number of additional questions by the examiner.

Phase 3 – the candidate will be asked further questions based on the previous topic***  BACIET band score will be from 0 - 7 for each test section.