เรียนต่อต่างประเทศ
BACIET

BACIET (British Academic Center International English Test), การทดสอบเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยของต่างประเทศ โดยทดสอบ 4 ทักษะ  (ฟัง- พูด- อ่าน- เขียน)  ซึ่งผู้สมัครสามารถนำผลการทดสอบยื่นสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการกับ RSU Study Abroad Center โดยมีค่าใช้จ่ายเพียง 3,210  บาท โดย BACIET เป็นข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  ที่มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือยอมรับเทียบเท่ากับ IELTS ตารางสอบ BACIET ปี 2023

Test Date  Registration
Deadline
Location               
24 January 2023 13 January 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
Application Closed
 
7 February 2023 27 January 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
Application Closed
 
14 February 2023 3 January 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
Application Closed
 
7 March 2023 24 February 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
Application Closed
 
28 March 2023 17 March 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
Application Closed
 
18 April 2023 7 April 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
Application Closed
 
2 May 2023 21 April 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
Application Closed
 
16 May 2023 5 May 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
Application Closed
 
22 May 2023 20 May 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
Application Closed
 
13 June 2023 2 June 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
4 July 2023 23 June 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
25 July 2023 14 July 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
15 August 2023 4 August 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
5 September 2023 25 August 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
19 September 2023 8 September 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
17 October 2023 29 September 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
7 November 2023 27 October 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
28 November 2023 17 November 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31)
12 December 2023 1 December 2023 15th Floor, RSU Study Abroad Center, RSU Tower (Sukhumvit 31) วิธีการสมัครสอบ BACIET


  1. กรอกใบสมัครสอบออนไลน์       หรือกรอกใบสมัครสอบจากไฟล์ใบสมัคร PDF ที่แนบมาให้   
           หรือ มาสมัครสอบด้วยตนเองที่ RSU Study Abroad Center :  ชั้น 15 อาคาร RSU Tower, เลขที่ 571 ซอยสุขุมวิท 31, ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110

       2. โอนเงินค่าสอบ จำนวนเงิน 3,210 บาท
       
     เข้าบัญชีดังต่อไปนี้ :   
               ธนาคาร:       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
               - ชื่อบัญชี:        บริษัท บริติช อะเคเดมิค เซ็นเตอร์ จำกัด
               - เลขที่บัญชี:    274-213338-1


      3. เอกสารประกอบการสมัครสอบ
          - ใบสมัครสอบที่กรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว 
          - สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนา Passport
          - หลักฐานการโอนเงินค่าสอบจำนวนเงิน 3,210 บาท

      4. แนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัครสอบพร้อมการสมัครสอบออนไลน์ หรือ สแกนเอกสารส่งเข้าที่อีเมล : info@rsustudyabroad.com

      5. สถานที่สอบ : RSU Study Abroad Center : ชั้น 15 อาคาร RSU Tower, เลขที่ 571 ปากซอยสุขุมวิท 31 (ซอยสวัสดี), 571 ถนนสุขุมวิท, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110

      6. ผู้สมัครจะได้รับแจ้งเวลาและสถานที่สอบอย่างละเอียดทางอีเมลหลังจากส่งใบสมัครและชำระเงินค่าสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

      7. ผลสอบจะแจ้งทางอีเมลของผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบ


    *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม CALL CENTER: 098-285-6114, 088-022-2701
          Email: info@rsustudyabroad.com
          Official Line Account: @rsustudyabroad
          Facebook: RSU Study Abroad

          
เพิ่มเพื่อน
  


- หมายเหตุ -
  1. เวลาลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 11:30 - 11:50 น. และเริ่มสอบตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป
  2. ถ้าผู้เข้าสอบมาถึงสถานที่สอบหลังเวลา 11:50 น. จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
  3. ในวันสอบ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ตัวจริงที่ใช้ในการลงทะเบียนสอบมาด้วย
  4. การขอยกเลิก หรือ เลื่อนวันสอบ : ผู้สมัครสอบสามารถขอยกเลิก หรือ เลื่อนวันสอบได้หากดำเนินการล่วงหน้าก่อนวันสอบ 5 สัปดาห์ (ถ้าแจ้งน้อยกว่า 5 สัปดาห์ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบในทุกกรณี)  โดยผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอยกเลิก 750 บาท ผู้สมัครสอบจะได้รับเงินค่าสมัครสอบคืนเต็มจำนวนหลังจากหักค่าธรรมเนียมการขอยกเลิกแล้ว ภายในระยะเวลา 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่ได้รับการแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษร (ผู้สมัครสอบต้องกรอกแบบฟอร์มการขอยกเลิกกับทางสำนักงาน)
  5. ผลสอบจะแจ้งทางอีเมลของผู้เข้าสอบที่ลงทะเบียนไว้ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากวันสอบ

- สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนในหลักสูตรปริญญาโท Joint Programs -
  1. นักศึกษาที่เรียนจบปริญญาตรีในภาคอินเตอร์ จบการศึกษามาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องยื่นผลภาษาอังกฤษสำหรับบางมหาวิทยาลัย (กรุณาเช็คข้อมูลกับเจ้าหน้าที่)
  2. ระดับคะแนนภาษาอังกฤษขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยที่เลือก 
  3. ถ้าสอบได้คะแนน Overall 5.5 คะแนน โดยแต่ละ Skill ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน สามารถนำผลสอบมายื่นเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ Pre-sessional English Course ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ Academic English สำหรับเตรียมเรียนปริญญาโท รายละเอียดหลักสูตร Pre-sessional English Course  ซึ่งหลักสูตรนี้จะเริ่มเรียนก่อนเปิดเทอม Joint Master Programmes / หรือเริ่มเรียนเรียนพร้อมเปิดเทอม Joint Master Programmes  (ระยะเวลาเรียน 60 - 100 ชม. ค่าเรียน 60,000 บาท เรียนเป็นกลุ่ม)
 

 

TEST DAY SCHEDULE

 
 

BACIET TEST CONTEST

 

 

Listening

The Listening Test is approximately 30 minutes in length with a further 10 minutes for students to transfer their answers to the Answer Sheet. There are five sections (50 questions). Each section is heard once and a wide variety of voices and accents are used.
 

  

Reading

The reading test takes 60 minutes and no additional times are given for the transfer of answers to the answer paper. The reading test is divided into five parts(50 questions). A variety of question forms are used, including multiple choice, true/false, matching information, labeling a diagram, sentence completion, flowchart completion and grammatical or lexical selection. 

Writing

The writing test takes 60 minutes and the candidate is set two tasks, requiring a minimum of 150 words for task one and 250 words for task two.

Task 1 – the candidates are presented with a table, chart, diagram or graph and asked to describe, summarize or interpret the information in their own words.

Task 2 – the candidates are asked to write an essay in response to a point view, argument or problem.

 

Speaking

The speaking test is a three phase face to face oral interview with an examiner and lasts between 10 to 12 minutes.

Phase 1 – the candidate will be required to confirm their identity and provide an introduction. The candidate is then asked four or five questions about a relevant topic, such as interests, studies, culture, family or home.

Phase 2 – the examiner will present the candidate with a card containing a specific topic with prompts to develop it into a short talk. The candidate is given 1 minute to prepare and then talks for between 1 to minutes on the topic, followed up by a number of additional questions by the examiner.

Phase 3 – the candidate will be asked further questions based on the previous topic***  BACIET band score will be from 0 - 7 for each test section.